W chwili obecnej posiadamy 5 wolnych miejsc.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi: 3 098,00 zł.Poniżej przedstawiony jest schemat w jaki sposób i w jakich okolicznościach można ubiegać się o miejsce w naszym Domu Pomocy Społecznej. Nasi mieszkańcy to mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie.

Do Domu Pomocy Społecznej w Świdniku (DPS) przyjmowane są osoby na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy wydanej przez Starostę Powiatu Świdnickiego. Decyzja kierującą i decyzje o odpłatności za pobyt w naszym Domu wydaje organ gminy właściwy dla osoby kierowanej.

Gromadzeniem dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do DPS zajmuje się ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania umieszczanej osoby.

Przy przyjęciu mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Świdniku wymagane są następujące dokumenty:

 • pisemny wniosek o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej przez osobę ubiegającą się lub jej opiekuna prawnego,
 • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie,
 • opinia powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego, decyzji organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
 • zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie lub jej opiekuna prawnego (jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona) na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Świdniku,
 • zaświadczenie lekarza internisty, psychiatry i psychologa o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS,
 • prześwietlenie płuc z opisem,
 • aktualne badanie krwi i moczu,
 • dowód osobisty,
 • legitymacja emeryta/rencisty.

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Świdniku. Opłatę za pobyt w Domu wnoszą, w kolejności:

 • mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi, lub inne osoby – zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej,
 • gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w Świdniku.

Wysokość odpłatności jest uzależniona od dochodu osoby/rodziny. Dokładne zasady ustalania odpłatności określają art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność za pobyt w DPS w wysokości 70% dochodu, nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej. W przypadku kiedy odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat za pobyt w DPS członka rodziny zobowiązani są: małżonek oraz krewni w linii prostej tj. dzieci i wnuki (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi).

 

 

Warunki przyjęcia:

Skierowanie + 70% dochodów, pobyt długoterminowy

Admittance terms:

Reference + 70% income, long-term stay

Pokoje:

1-, 2-, 3-osobowe

Rooms:

single, double, three-bedded rooms

Warunki sanitarne:

Węzeł sanitarny w części pokojów

Sanitary arrangements:

In some rooms

Wyżywienie:

Śniadanie, obiad, kolacja, zestawy dietetyczne zlecane przez lekarza, napoje wg potrzeb między posiłkami

Food:

Full board (breakfast, dinner, supper), dietetic sets according to doctor's advice, drinks among meals if needed

Utrzymanie czystości:

Przez personel domu w całym obiekcie

Cleanning:

House staff in the whole building

Opieka medyczna:

Na miejscu bezpłatnie, porady specjalistyczne w placówkach służby zdrowia

Medical attention:

At place free of charge, specialist's opinions in institutions of medical service

Warunki bytowe:

Jadalnie, osobne pokoje dzienne, gabinety zabiegowe, pracownie terapii zajęciowej, kompleks fizykoterapii (hydroterapia, magnetronic, laser, UGUL) biblioteka, kaplica

Living conditions:

Dining rooms, separate living rooms, treatment rooms, occupational therapy studios, physiotherapy complex (hydrotherapy, magnetronic, laser, UGUL), library, chapel

Otoczenie domu:

Las, peryferia miasta

House surroundings:

Forest, city suburbs

Warunki techniczne:

Budynki bez barier architektonicznych, instalacja przyzywowa

Technical conditions:

No architectonic barriers, calling instalation

Inne informacje:

Dom posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, liczne kontakty ze środowiskiem lokalnym, wiele lat współpracuje z pokrewnymi placówkami w Holandii

Other information:

High qualified staff, contacts with local community, long cooperation with relative institutions in Holland

W naszym Domu funkcjonuje Zespół pielęgniarski, który sprawuje opiekę medyczną nad mieszkańcami. Dba o ich sprawność fizyczną i psychiczną i ma istotny wpływ na proces leczenia. Panie pielęgniarki dobrze znają potrzeby każdego mieszkańca dzięki temu, że często pełnią funkcję mentorów.

Pielęgniarki są obecne przy przyjmowaniu nowego mieszkańca, już wówczas zapoznają się z dokumentacją medyczną. Wiedzę o potrzebach i oczekiwaniach pensjonariuszy poszerzają poprzez pracę z mieszkańcem i obserwację.

Panie pielęgniarki uzupełniają regularnie swoją wiedzę na kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach. Nad zdrowiem pensjonariuszy czuwają lekarze z NZOZ Analco ze Świdnika. Lekarz rodzinny przyjeżdża na konsultacje naszych mieszkańców przynajmniej raz w tygodniu oraz w miarę potrzeb. Mieszkańcy są również dowożeni do Praktyki Lekarza Rodzinnego w Świdniku.

Dom współpracuje z lekarzem psychiatrą, który konsultuje mieszkańców raz w tygodniu lub częściej, jeśli tego wymaga sytuacja. W trudnych sytuacjach na bieżąco kontaktujemy się z nim telefonicznie. Ważną rolę w opiece medycznej zajmuje pani fizjoterapeutka, która przyjeżdża do DPS trzy razy w tygodniu.

Właściciel ziemski, hrabia Vetter, zamieszkujący w majątku Jabłonna miał duże trudności ze sprawowaniem nadzoru nad dobrami w Kazimierzówce. W latach 1935-1936 przekazał swój folwark na cele dobroczynne, na rzecz szpitala dziecięcego im. Dzieciątka Jezus w Lublinie.

Posiadłość ta, położona wśród lasów sosnowych, decyzją ówczesnych władz została przeznaczona na prewentorium dla dzieci chorych na gruźlicę - oddział szpitala w Lublinie. Opiekę nad dziećmi sprawowały siostry Szarytki. Na swoją własność otrzymały budynek drewniany, w którym obecnie mieści się administracja DPS. Prewentorium funkcjonowało do 31.12.1965 roku.

W roku 1966, w budynku po prewentorium dla dzieci zamieszkali pierwsi mieszkańcy, wówczas: „Państwowego Domu Specjalnego dla Mężczyzn Upośledzonych Umysłowo Zdolnych do Pracy”. Na przestrzeni lat następowały przeobrażenia domu np. od 1977 roku prócz dorosłych mężczyzn zamieszkali też chłopcy niepełnoletni.

W latach dziewięćdziesiątych XX w zaczął się drugi etap historii – rozbudowa i profesjonalne oddziaływanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Została także nawiązana współpraca polsko-holenderska. Studenci UMCS w Lublinie i Dyrektor Zespołu - pan Stanisław Leszczyński, podczas występów Zespołu Tańca Ludowego UMCS w miejscowości Aalten w Holandii, zaprzyjaźnili się z pracownikami Fundacji Domów i Dziennego Przebywania dla Osób Niepełnosprawnych (STD). Poinformowali, że podobne do tej z Aalten instytucji funkcjonują w okolicach Lublina, m.in. w Kazimierzówce (obecnie w Świdniku).

W lipcu 1990 roku ówczesny Wojewoda lubelski, Stanisław Sochaj, podpisał porozumienie o współpracy z Fundacją STD w Aalten. W myśl zapisów tego porozumienia współpraca między stroną polską i holenderską przebiegała w kilku kierunkach:

 • pomoc materialna i finansowa,
 • budowa nowego budynku,
 • wymiana szkoleniowa personelu,
 • szkolenie i zapoznawanie z praktycznymi metodami pracy.

W celu sprawnego przebiegu realizacji programu powstał szczegółowy „PROJEKT 2000”, który realizowany był przez powołaną do współpracy z Polską Fundację „Pod wspólnym dachem” (SSO) – reprezentowaną przez pana Roba Jana Inja, panią Berte Helmink-ter Stege, pana Theo C. te Linde.

Fundacja SSO zajęła się pozyskiwaniem funduszy na realizację współpracy. Środki na realizację projektu pozyskiwano dzięki przychylności Ministerstwa Spraw zagranicznych Holandii, Ministerstwa Zdrowia i Kultury Holandii. Pochodziły też ze środków PSO – Projektu Współpracy z Europą Wschodnią.

Prócz działań na szczeblach instytucji SSO pozyskiwało także środki finansowe w sposób niekonwencjonalny np. poprzez organizowanie: Rajdu sponsorowanego burmistrza Aalten Tijme Bouwersa (dochód 31.000 NLG), „wiejskiego wesela” – ze sprzedaży „bardzo drogich” biletów pozyskano środki na potrzeby Fundacji.

Współpraca i szybko nawiązujące się więzy przyjacielskie wpłynęły na rozwój Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku i przyczyniły się do poprawy warunków życia jego mieszkańców.

Wymiernym efektem wspólnych działań było wybudowanie pierwszego, nowoczesnego budynku mieszkalnego do którego pierwsi mieszkańcy wprowadzili się w kwietniu 1993 roku. Część środków na utworzenie tego budynku pochodziła z darów holenderskich. Przekazanie pierwszego z budynków mieszkańcom było wielkim wydarzeniem dla mieszkańców DPS w Świdniku.

Zamieszkali oni w nowoczesnym, przestronnym domu z dobrze wyposażonymi pokojami. Utworzenie tego budynku uświadomiło, że potrzeby mieszkańców są nadal duże. Bazując więc na wzorcu pierwszego budynku powstały kolejne – finansowane z budżetu państwa oraz PFRON w 1994 i w 1998.

W grudniu 1996 roku zmarł Rob Inja wielki przyjaciel DPS, honorowy obywatel Świdnika, tytuł nadany uchwałą rady miejskiej nr XXXIX/293/93 z 18 III 1993 r., laureat Orderu Gorących Serc. Pan Rob Jan Inja był dyrektorem holenderskiej Fundacji Domów Opieki i Dziennego Przebywania dla Upośledzonych.

To m.in. z jego inicjatywy nawiązany został kontakt Świdnika z holenderskim Aalten, który zaowocował partnerską współpracą gmin. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Roba Inja, udzielona została ze środków Fundacji pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Świdniku przy ul. Piaseckiej, przeznaczona na budowę i wyposażenie nowych pawilonów oraz na szkolenie pracowników.

Pamięć o śp. Robie Inja została uczczona pamiątkową tablicą oraz nadaniem jego imienia Domowi Pomocy Społecznej w Świdniku. Od roku 1998 DPS nosi Jego imię. Obecnie Dom jest jednostką budżetową powiatu świdnickiego i realizuje usługi na poziomie obowiązującego standardu.

Strukturę organizacyjną Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku zawiera niniejszy schemat organizacyjny:

Podstawę pracy w DPS stanowi Zespół Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. Do jego najważniejszych zadań należy opracowanie indywidualnego planu wspierania mieszkańca oraz jego realizacja z udziałem mieszkańca.

Członkami zespołu są:

 • Zastępca dyrektora,
 • Główny Specjalista,
 • Starsi Opiekunowie Funkcyjni,
 • Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego,
 • Opiekunowie,
 • Pokojowe,
 • Pielęgniarki,
 • Pracownicy socjalni,
 • Instruktorzy terapii zajęciowej,
 • Psycholog,
 • Technik fizjoterapii,
 • Kapelan,
 • Lekarz psychiatra.