Informacja o unieważnieniu postępowania - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektem pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ROBA INJA W ŚWIDNIKU", NR UMOWY: RPLU.05.02.00-06-0058/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energ

Informacja o unieważnieniu postępowania.