Instrukcja bezpiecznego poruszania się na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

1. Niniejsza instrukcja określa organizację przejazdu od bramy wjazdowej do parkingów zlokalizowanych na terenie posesji.

2. Postanowienia instrukcji dotyczą wszystkich osób wjeżdżających na teren DPS.

3. Ruch pojazdów na terenie DPS odbywa się w sposób ograniczony, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i spokój mieszkańcom.

4. Dopuszczalne jest poruszanie się pojazdami mechanicznymi jedynie do najbliższego parkingu. Po terenie DPS należy poruszać się pieszo.

5. Z zaleceń zawartych wyżej zwolnione są jedynie pojazdy uprzywilejowane oraz dostawcy towarów i usług.

6. Ruch pojazdów odbywa się od strony głównej bramy wjazdowej, zlokalizowanej od strony zabudowań gospodarczych DPS. Brama od strony budynków mieszkalnych jest bramą pomocniczą i zamkniętą dla codziennego użytkowania. Używanie tego wjazdu możliwe jest jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy konieczny jest niezwłoczny wjazd na posesję. Wówczas klucz od bramy można uzyskać w portierni, Dziale administracyjno-gospodarczym, ewentualnie w pawilonie „C”.

7. Należy bezwzględnie przestrzegać ogólnych przepisów ruchu drogowego, oznakowań oraz dozwolonych prędkości jazdy na terenie. Maksymalna prędkość jazdy dla wszystkich środków transportu kołowego wynosi na terenie DPS max. 10 km/h.

8. Niedopuszczalne jest poruszanie się poza wyznaczonymi drogami.

9. Przejazd przez teren DPS nie może zakłócić ruchu wewnętrznego odbywającego się na posesji.

10. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej Instrukcji może skutkować wezwaniem policji.